POSEBNA OBUKA ZA LICA KOJA RADE NA POSLOVIMA ZAŠTITE OD POŽARA

U cilju sticanja Uverenja o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara, Vatrogasni Savez Vojvodine organizuje obuku kandidata sa srednjom i visokom stručnom spremom.

Vatrogasni Savez Vojvodine ispunjava sve uslove za izvođenje posebne obuke Rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za vanredne situacije, pod 09 broj 217-462/18 od 17.12.2018. godine.

Predmeti obuhvaćeni programom za polaganje stručnog ispita:

Kandidati sa visokom stručnom spremom Kandidati sa srednjom stručnom spremom
§  Normatvno uređenje zaštite od požara

§  Opasne materije, požar i eksplozije

§  Preventivna zaštita od požara

§  Sredstva za gašenje požara

§  Vatrogasne sprave i oprema

§  Taktika gašenja požara

§  Stabilni sistemi

§  Normatvno uređenje zaštite od požara

§  Opasne materije, požar i eksplozije

§  Preventivna zaštita od požara

§  Sredstva za gašenje požara

§  Vatrogasne sprave i oprema

§  Taktika gašenja požara

§  Praktične vežbe

OVDE MOŽETE  SKINUTI PRIJAVU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Za  prijavu na obuku i polaganje Stučnog ispita iz zaštite od požara pred komisijom MUP-a Republike Sribje /Sektora za vanredne situacije/ potrebno je da pripremite sledeće dokumentaciju:

  • Izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija);
  • Overena fotokopija diplome – kod notara;
  • Popunjena prijava kandidata.

Za sva dodatna pitanja nam se možete obratiti na e-mail: office@vsvojvodine.rs